logo.png
Ë
 

นับตั้งแต่เปิดตัว Workplace ในปี 2016 ความตั้งใจหลักคือการมอบเครื่องมือให้กับพนักงานทุกคนเพื่อให้พวกเขาทำงานได้เร็วขึ้น เชื่อมโยงผู้คนไม่ว่าพวกเขาจะอยู่ในสำนักงานใหญ่ หรือ หน้าร้านค้าต่างๆ และความร่วมมือกับเพื่อนร่วมทีม

Read More

เนื่องด้วยสถานการ์โรคไวรัส COVID-19 ทำให้บริษัทต่างๆเริ่มหันมาสนใจการทำงานจากที่บ้านมากยิ่งขึ้น ซึ่งการทำงานในรูปแบบนี้ก็มีความท้าทายอยู่อย่างมากในการกระตุ้นให้พนักงานยังคงสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้จะไม่สามารถทำงานร่วมกันในสถานที่เดียวกันได้

Read More