logo.png
Ë
 

Oliver Machwirth

เนื่องด้วยสถานการ์โรคไวรัส COVID-19 ทำให้บริษัทต่างๆเริ่มหันมาสนใจการทำงานจากที่บ้านมากยิ่งขึ้น ซึ่งการทำงานในรูปแบบนี้ก็มีความท้าทายอยู่อย่างมากในการกระตุ้นให้พนักงานยังคงสามารถสื่อสารและทำงานร่วมกันได้อย่างมีประสิทธิภาพ ถึงแม้จะไม่สามารถทำงานร่วมกันในสถานที่เดียวกันได้

Read More

รับสิทธิใช้งานฟรี $200 ต่อเดือน พร้อมกับการปรับปรุงโปรดักส์ใหม่ และยังขยายสเกลได้ตามต้องการ

Read More