How Google Apps is Secure with Encryption | การเข้ารหัสข้อมูล Google Apps

 

GoogleSecureWithEncryption

ในเวลาที่เราต้องการส่งข้อมูลหรือเอกสารไปให้กับเพื่อนผ่านทาง Internet นั้น ปกติเรามักคาดหวังว่าคนที่จะได้รับข้อมูลและสามารถเปิดอ่านข้อมูลของเราได้นั้นควรจะต้องเป็นเพื่อนของเราหรือคนที่เราตั้งใจจะส่งเท่านั้น แต่ในความเป็นจริงข้อมูลที่ถูกส่งออกไป มีกระบวนการมากมายกว่าจะไปถึงมือผู้รับปลายทาง

อย่างไรก็ตาม Google เองได้คำนึงถึงเรื่องความปลอดภัยของข้อมูลผู้ใช้งานเป็นสำคัญจึงได้ทำการสร้างคีย์ในการเข้ารหัสข้อมูลไว้ให้ ดังนั้นข้อมูลที่เราทำการส่งไป-มา จะมีการเข้ารหัสเสมอเพื่อป้องกันความเสี่ยงทั้งในเรื่องข้อมูลถูกขโมยหรือสูญหาย ซึ่งการเข้ารหัสเป็นกระบวนการที่ต้องนำข้อมูลที่เป็น input (มักเรียกกันว่า plaintext) มาผ่านกระบวนการและแปลงออกมาเป็นผลลัพธ์ที่เรียกกันว่า ciphertext ที่ไม่มีข้อมูลที่เกี่ยวกับข้อมูลจริง ซึ่งถ้าไม่มี encryption keys ที่ถูกต้อง ก็จะไม่สามารถเปิดอ่านข้อมูลนั้นได้

(วีดีโอ: ความหมายและการทำงานของการเข้ารหัสข้อมูล)

ในด้านการทำงานเชิงเทคนิค Google ได้ทำการเข้ารหัสข้อมูลไว้หลายชั้นมากและทำการกำหนดให้ทุกบริการของ Google Apps ที่ติดต่อกับผู้ใช้งานต้องเป็น HTTPS (Hypertext Transfer Protocol Secure) เท่านั้น และมีการใช้งาน Perfect Forward Secrecy (PFS) สำหรับทุกบริการของ Google อีกด้วย นอกจากนั้นข้อความที่ทำการรับส่งระหว่าง Mail servers ต่าง ๆ ก็จะต้องทำการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยด้วย Protocol TLS (256-bit Transport Layer Security) เพื่อเป็นการป้องกันข้อมูลระหว่างผู้รับและผู้ส่ง

การเข้ารหัสข้อมูลจะ up-to-date อยู่ตลอดเวลา ตัวอย่างเช่น ข้อมูลของผู้ใช้ถ้ามีการ upload หรือทำการสร้างใน Google Apps Services จะมีการเข้ารหัสให้ทั้งหมด

GoogleSecureWithEncryption3

ซึ่งกระบวนการทำงานจะมีการแบ่งย่อยข้อมูลออกเป็นหลายส่วนที่เรียกว่า Chunks และในแต่ละ Chunks file จะมีการเข้ารหัสด้วยคีย์ที่แตกต่างกันไป และถ้าเรามีการ update ข้อมูลเมื่อไหร่ ตัวระบบก็จะทำการสร้างคีย์ในการเข้ารหัสให้ใหม่อยู่ตลอดเวลา ซึ่งข้อมูลที่เข้ารหัสจะใช้ AES (Advanced Encryption Standard) ซึ่งเป็นมาตรฐานสากลที่ใช้กันในปัจจุบัน

จากข้อมูลที่กล่าวมานั้นเชื่อว่าจะทำให้ทุกท่านเชื่อมั่นในความปลอดภัยของการใช้งาน Google ได้มากยิ่งขึ้นนะครับ

หากมีข้อสงสัยหรือต้องการข้อมูลเพิ่มเติมสามารถติดต่อได้ที่ GoPomelo

Telephone: 02-650-7572
Email: info@gopomelo.com
www.gopomelo.com

 

 

Natthapong Rermcharoen
I have a strong passion for learning and sharing my knowledge about Cloud and Google Solutions to others who are interested in this field. Since working in Information Technology such as IT Support, System Engineer, IT Trainer and IT Manager for several years, I have obtained standard certificates from well-known organisations, namely Google Certified Trainer, Google Certified Administrator, Google Certified Deployment Specialist, ITIL V3. Certified, MCSE, MCDBA and MCT. According to my qualifications and my experience background, I hope it will be useful for people who require enhancing their ideas for business achievement.