GoPomelo สามารถย้ายองค์กรของคุณในบน Cloud…FREE!

 

ธุรกิจสมัยนี้มีข้อจำกัดในการเงินเกี่ยวกับสัญญาการบำรุงรักษาซอฟแวร์ บ่อยครั้งจ่ายเกินที่จำเป็นให้ผู้ให้บริการ ที่แย่กว่านั้นก็คือธุรกิจต่างๆไม่สามารถเพิ่มหรือเร่งการทำงานร่วมกันที่ทางเทคโนโลยีใหม่ๆเช่น ทำงานบนมือถือและเราสามารถให้ได้ อะไรที่เคยใช้ได้ดีตอนนี้ ทุกสิ่งทุกอย่างเปลี่ยนไปแล้ว Google สามารถ ให้ธุรกิจยังอยู่ต่อได้ด้วยไม่ต้องใช้สัญญาการบำรุงรักษา ประหยัดเงินและให้อุปกรณ์ใหม่ๆที่ต้องการ สามารถให้คุณเริ่มได้ทันที ไม่ต้องรอจนกว่าสัญญาที่มีอยู่หมดอายุ คุณจะได้รับใบอนุญาต google apps for work สำหรับช่วงเวลาที่เหลือจากสัญญาเก่าฟรี และสัญญา 1 ปีหลังจากสัญญาเก่าหมด

Google จะจ่ายค่าบริการใช้งานของคุณอย่างเช่น การย้ายและสร้างรายชื่ออีเมล์ Google และ Hangout และ PBX Integration กับ Google โดยจะจ่ายค่าบริการ การใช้งานนี้มูลค่ารวมกว่า 50% ของค่าใช้จ่ายในใบอนุญาต

โดย GoPomelo มีทีมงานที่ได้ผ่านการรับรองแล้วมากกว่า 75 ประกาศนียบัตร GoPomelo ได้ติดตั้ง Google Apps และ Drive for Work สำหรับธุรกิจที่มีผู้ใช้งานตั้งแต่ 5 ผู้ใช้ ถึง 5000+ เป็นที่เรียบร้อย ลูกค้าของเรา อาธิเช่น ธนาคาร TISCO , ไทยสมุทรประกันชีวิต, ธนาคาร EXIM, โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง, ไทยประกันชีวิต, และ ตราศรแดง หรือที่เรารู้จักในนาม East-West Seed