logo.png
Ë
 

เนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 Google ได้ทำการปลดล็อกฟีเจอร์บน Hangouts Meet ระดับ Enterprise ให้แก่ผู้ใช้งาน G Suite และ G Suite for Education ทั่วโลก เพื่อสนับสนุนให้ผู้ใช้งานสามารถทำงานได้อย่างปลอดภัยและมีประสิทธิภาพ

Read More

มาหาคำตอบพร้อมกันว่าเทคโนโลยี Google Cloud นำมาใช้กับภาพยนตร์ฟอร์มยักษ์อย่าง Spider-Man: Far From Home ได้อย่างไร

Read More

ในวันนี้ Workplace ได้ปรับปรุงและเปลี่ยนแปลงรูปแบบใหม่ในการใช้งาน รวมถึงปรับเปลี่ยนข้อตกลงในการใช้ Workplace ให้เหมาะสมมากยิ่งขึ้น เพื่อตอบโจทย์กับทุกความต้องการของผู้ใช้งาน

Read More

4 อันดับฟีเจอร์ ที่ให้ประโยชน์กับธุรกิจอีคอมเมิร์ซและรีเทลของคุณ ! “คุณทราบหรือไม่ว่ามีลูกค้าจำนวนเท่าใดที่คุณต้องสูญเสียไปจากการยกเลิกการซื้อของบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซของคุณ?” การยกเลิกการซื้อของบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซ สามารถอธิบายถึงสถานการณ์ที่ผู้ใช้ออนไลน์เข้ามาเยี่ยมชมเว็บไซต์และออกจากหน้านั้นก่อนที่จะทำการซื้อสินค้าที่พวกเขาใส่ไว้ในรถเข็น ส่วนใหญ่แล้วจะเกิดขึ้นในระหว่างกระบวนการเช็คเอาต์ หลังจากลูกค้าเข้าถึงขั้นตอนการทำธุรกรรมการจ่ายเงิน จากการวิจัยของ Baymard พบว่ามีการยกเลิกการซื้อของบนเว็บไซต์อีคอมเมิร์ซมากถึง 41% เนื่องจากกระบวนการเช็คเอาต์ของเว็ปอีคอมเมิร์ซส่วนใหญ่ไม่มีประสิทธิภาพขาดคุณสมบัติที่สำคัญๆไป เช่น การป้อนหรือเติมข้อความอัตโนมัติของที่อยู่ ดังนั้นสิ่งนี้จึงเป็นสาเหตุหนึ่งที่ทำให้จำนวนการยกเลิกคำสั่งซื้อนั้นเพิ่มขึ้น เพื่อเพิ่มความพึงพอใจของลูกค้าที่มีต่อกระบวนการชำระเงินหรือทำธุรกรรมการซื้อของอีคอมเมิร์ซและอุตสาหกรรมค้าปลีกนั้นจำเป็นต้องมีแพลตฟอร์ม Google Maps ให้เข้ามามีบทบาทมากขึ้น!

Read More

Top 4 features to benefit your eCommerce and retails! “Did you know how many customers you lost from shopping cart abandonment on your Ecommerce website?”Shopping cart abandonment can be described a situation that online users visit website and leave that page before completing the purchase of items they inserted into carts. This mostly occurred during the checkout process after customer accessed to the purchase transaction. According to Baymard research, there are     41 percent of shopping cart abandonment. On account of inefficient checkout processes lacking important features such as, address autocomplete and auto fill. The number of order cancellations then rose up.   To increase customer retention and customer satisfaction toward checkout process or accomplish their purchase transaction, Ecommerce and retail industries need Google Maps Platform comes to play a role! 

Read More